Brief van Brabants Burgerplatform aan de leden van de Provinciale Staten en aan de leden van de gemeenteraad Tilburg 28/9/2021

Bericht van Olaf Mouwen,
bestuurslid Brabants burgerplatform

Tilburg 14 november 2021

Het is weer enige tijd gelden dat U daar over bericht werd.Inmiddels zijn we zover dat BMF samen met natuurmonumenten, burgerplatform en de 2 wijkraden een intrekkingsverzoek hebben weggelegd bij provincie.

Een uitzonderlijke samenwerking dus.

Voor burgerplatform is vooral het aspect geur voor omwonenden van belang.

Hierbij hebben we kunnen aantonen dat de werkelijke geurbelasting bijna 3 maal hoger is dan destijds bij vergunningaanvraag is voorgespiegeld. En dat kan een reden tot intrekking zijn!

In zijn algemeenheid concentreert de aandacht van Brabants Burgerplatform zich op de geuroverlast op het platteland en in dorpen. Toch konden we dit niet zomaar voorbij laten gaan. Ook al omdat de provincie hier in een andere rol, namelijk als bevoegd gezag aan zet is.

De persverklaring van de BMF namens de gezamenlijke partijen legt ook nadruk op het aspect stikstof voor nabij gelegen natuurgebieden.

In perspublicaties werd zeker voldoende aandacht aan het aspect geur besteed, o.a. door een toelichting hierover!

Vooropgesteld dat vermindering van stikstofuitstoot als bijkomend effect ook vermindering van geuruitstoot inhoudt bij mestverwerking en intensieve veehouderij, gaat het burgerplatform in eerste instantie om de leefbaarheid voor omwonenden.

Dit moeten wij ons altijd goed voor ogen houden.

We zullen zien waar dit intrekkingsverzoek toe gaat leiden!

Olaf Mouwen bestuurslid Brabant Burgerplatform specialisatie mestverwerking

Bericht van Olaf Mouwen,
bestuurslid Brabants burgerplatform

Roosendaal 18 september 2021.

Enige weken gelden werden we geconfronteerd met een reeds vergunde mestvergister op afvalterrein Spinder in Tilburg. Omwonenden waren geheel niet op de hoogte van dit initiatief, wat is overgenomen door VTTI. Het betreft een vergunning uit 2018 verleend door provincie.(bevoegd gezag) Deponie Zuid BV – Provincie Noord-Brabant

Inmiddels is er veel meer bekend over de cijfers, gebruikt bij de berekening van geur.

Dit blijkt ook uit recentere StaB-rapportages gemaakt in opdracht van Raad van State aangaande mestverwerkers in Oss, Roosendaal en Nistelrode.
Passen we de resultaten uit deze rapportages toe op deze te realiseren mestvergister dan resulteert dit in een ruim 3 maal hogere geuruitstoot dan waarmee in 2018 is gerekend. Inmiddels is hierover zowel in Tilburg als in de provinciale politiek de nodige beroering ontstaan.

De eerste reactie van provincie is dat het hier een onherroepelijke vergunning betreft. Er moeten weliswaar nog wat zaken aangepast worden, maar de oorspronkelijke vergunning zou overeind blijven. Nader onderzoek leert echter dat een en ander toch iets genuanceerder ligt. Er is namelijk een bepaling in de wet die zegt dat een vergunning kan worden ingetrokken indien deze is verleend ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave m.b.t. geur. Hierbij moet worden aangetoond dat de vergunning bij een juiste opgave niet zou zijn verleend. Ter onderbouwing hiervan dient er echter nader onderzoek plaats te vinden. Uiteraard heeft Brabants burgerplatform zowel de gemeente Tilburg als provincie hiervan op de hoogte gebracht. De gemeente Tilburg heeft inmiddels verzocht de vergunning in te trekken. Ook de huidige veranderde maatschappelijke inzichten over mestverwerking spelen hierbij een rol.

De provincie heeft de zaak in onderzoek.
Ook gezien de provinciale discussie over mestverwerking die momenteel volop gaande is, ligt het handelen van de provincie nu wel onder een vergrootglas. Als deskundige van Brabants burgerplatform volg ik deze zaak nauwlettend!

We houden U op de hoogte.

Olaf Mouwen, bestuurslid Brabants burgerplatform

bijlage : Notitie mestvergister Splinder Tilburg[49085]


Uit de pers

‘Een mestverwerker in dichtbevolkt gebied kan gewoon niet’

Orkun Akinci24 november 2021

Wie wil een mestfabriek in zijn achtertuin? Niemand natuurlijk. Toch hebben we ze nodig om de uitwerpselen van onze veestapel te verwerken. Tilburg-Noord komt in opstand tegen een geplande fabriek net buiten de wijk.

Lees verder > Trouw

Milieufederatie wil nieuwe mestfabriek in Tilburg tegenhouden

Zo moet de grote mestverwerker bij Tilburg eruit gaan zien.

door Peter Pim Windhorst, 4 november

De Brabantse Milieufederatie (BMF) en Natuurmonumenten willen dat de provincie de vergunning intrekt voor een mestverwerkingsinstallatie op De Spinder in Tilburg. “Niemand wil een nieuwe mestfabriek in Tilburg-Noord”, zegt BMF-directeur Femke Dingemans. Eerder al stuurde de gemeente Tilburg zo’n verzoek naar Den Bosch. Uit antwoorden op vragen van de SP en de Partij voor de Dieren blijkt dat het provinciebestuur er niets voor voelt om de vergunning in te trekken.

Lees verder Omroep Brabant

Natuur-, milieu én bewonersorganisaties: ‘Trek vergunning voor mestfabriek Tilburg-Noord in’

Foto ter illustratie

3 November 2021

Brabantse natuur-, milieu- en bewonersorganisaties roepen de provincie Noord-Brabant op om de vergunningen voor de bouw van een mestfabriek in Tilburg-Noord in te trekken. Er is grote weerstand bij de lokale politiek, omwonenden en natuurbeschermers tegen de komst van de mestfabriek.

De provincie Noord-Brabant heeft aan multinational VTTI vergunningen verleend om een nieuwe mestverwerkings- en vergistingsinstallatie te bouwen. De Brabantse Milieufederatie, Natuurmonumenten, Brabants Burgerplatform, Wijkraad Stokhasselt en Noordraad Heikant-Quirijnstok zijn bezorgd over de negatieve gevolgen van zo’n chemische installatie.

Lees verder > Brabantse Milieu Federatie

Milieu- en burgerorganisaties trekken samen op tegen Tilburgse mestfabriek

Schotse Hooglanders op Huis ter Heide (archieffoto). Het natuurgebied gaat volgens een coalitie van organisaties veel schade lijden wanneer het een mestfabriek als buurman krijgt. © Beeld Werkt

Ben Ackermans 03-11-21, 15:24 Laatste update: 03-11-21, 15:56

TILBURG – Een breed front van natuur- en burgerorganisaties trekt ten strijde tegen de bouw van een mestfabriek in Tilburg-Noord. Ze roepen het provinciebestuur op de in 2018 verstrekte vergunning voor de vergistingsinstallatie op de Spinder in te trekken. 

Lees verder Brabants Dagblad

Provincie houdt vast aan vergunning mestfabriek in Tilburg-Noord plannen voor grote mestverwerker op bedrijventerrein in Tilburg

Een mestverwerkingsfabriek in Sterksel. In Tilburg wil VTTI een soortgelijke fabriek neerzetten. © Rob Engelaar

door Ben Ackermans 11-10-21

Dat multinational VTTI eind dit jaar wil beginnen met de bouw van een mestvergister op De Spinder zorgt voor onrust. Tilburgers voelen zich overvallen en hebben niet de indruk dat ze betrokken zijn bij het plan. De principiële tegenstanders van mestverwerking zoeken in de papieren naar mogelijkhDe Provinciale Statenleden Koopman (SP) en Vlasveld (PvdD) betwijfelen zeer of de provincie, als bevoegd gezag, VTTI nog wel kan laten voortgaan met de vergunning van drie jaar geleden. Zo wees Koopman op berekeningen van het Burgerplatform Brabant. Die zouden aantonen dat er straks drie maal zoveel geur wordt uitgestoten als destijds in de aanvraag stond. GS bestrijden dat: ,,De genoemde factor 3 is gebaseerd op onjuiste uitgangspunten.”

Lees verder Brabants Dagblad

Tilburg wil bouw mestverwerker op De Spinder tegenhouden

Zo moet de grote mestverwerker bij Tilburg er uit gaan zien.

3 september 2021, Peter Pim Windhorst

De gemeente Tilburg vraagt de provincie om de vergunning voor een grote mestverwerker op De Spinder in te trekken. Multinational VTTI wil aan de Vloeiveldweg eind van dit jaar beginnen met bouwen. Volgens de provincie Brabant zijn de vergunningen voor het project verstrekt en onherroepelijk. Volgens Tilburg komt de bouw van de installatie ‘nu niet goed uit’.

>Lees verder Omroep Brabant

Onrust door plannen voor grote mestverwerker op bedrijventerrein in Tilburg

Zo moet de grote mestverwerker bij Tilburg er uit gaan zien.

25 augustus 2021, Peter Pim Windhorst

Dat multinational VTTI eind dit jaar wil beginnen met de bouw van een mestvergister op De Spinder zorgt voor onrust. Tilburgers voelen zich overvallen en hebben niet de indruk dat ze betrokken zijn bij het plan. De principiële tegenstanders van mestverwerking zoeken in de papieren naar mogelijkheden om de vergunning aan te vechten.

Lees verder Omroep Brabant