BRIEF GEMEENTEN MESTVERWERKING

Gepubliceerd door Brabants Burgerplatform op

Deze brief is verstuurd aan alle Brabantse gemeenten:

Geachte Raad, geacht College,

Steeds vaker is of wordt de gemeente bevoegd gezag bij grootschalige mestverwerking. Reden daarvan is een uitspraak van de Raad van State. Ook in uw gemeente wordt mest verwerkt in één of meerdere mestverwerkers. Grootschalige mestverwerking kan een groot negatief effect hebben op de omgeving: volksgezondheidsrisico’s en stank. Daarom heeft de Provincie Noord-Brabant op 17 april 2018 de
Beleidsregel Volksgezondheid en Mestbewerkings-installaties Noord – Brabant” vastgesteld.

Deze maatregel richt zich met name op het voorkomen van de uitstoot van bio-aerosolen. Bij bewerking van mest zonder emissiebeperkende maatregelen worden bio-aerosolen uitgestoten. Die vormen een risico voor de volksgezondheid.

De Provincie Noord-Brabant tracht gemeenten te bewegen genoemde beleidsregel over te nemen ter bescherming van omwonenden. Tot nu zijn er, voor zover wij weten, helaas nog geen gemeenten die dit hebben gedaan. Op dit moment zijn omwonenden van grootschalige mestbewerkers die onder gemeentelijk bevoegd gezag vallen niet beschermd tegen de uitstoot van virussen, bacteriën, endotoxinen en andere ziekteverwekkers.

Daarom doen wij een dringend beroep op u om de beleidsregel spoedig over te nemen in het belang van de volksgezondheid uw bevolking. Laat de burgers niet aan hun lot over!

Wij vragen u vriendelijk ons te informeren welke stappen u gaat zetten met betrekking tot deze beleidsregel. We gaan er vanuit dat volksgezondheid voor u de hoogste prioriteit heeft. We vertrouwende erop dat we spoedig een reactie op dit schrijven ontvangen.

Hoogachtend,

Stichting Brabants Burgerplatform

Categorieën: EIGENMESTPOLITIEK