MESTAFETTE : MESTFABRIEKEN NIET WELKOM

Gepubliceerd door Brabants Burgerplatform op

Vooraf: Mestfabrieken zijn niet de oplossing. Niet voor het klimaat, niet voor de energietransitie en al evenmin voor de transitie van de landbouw. Mestfabrieken vormen nu vooral een probleem. De echte oplossing ligt dichter bij de bron: verwerking van de mest bij de stal. Beter nog: zorg voor minder mest, zet in op krimp van de veestapel. Dan heb je minder problemen op álle fronten.

Ter zake: Aan de ene kant van Sterksel is de sanering van de mestvergister van het VIC-Sterksel van de WUR bijna voltooid. Dat ging niet zonder slag of stooti, ook al lag deze mestvergister letterlijk op de rand van een natuurgebied. Met de sanering komt er een einde aan de forse belasting van de neus van omwonenden en passerende recreanten én de aantasting van de natuur in de omgeving.

Tegelijkertijd echter wordt aan de andere kant van Sterksel, op het terrein van Poort 43, het vergistingsproces opgestart in de grootste biogas producerende mestfabriek van Europa: 11 silo’s waar 250.000 ton per jaar in gaat en 24 miljoen m3 gas uit komt. Het College van B&W van Heeze-Leende laat bovendien in de kleine lettertjes van de bestuursrapportage 2020 weten dat er verkennende gesprekken gevoerd worden voor een tweede mestfabriekii. De verontruste inwoners van Sterksel die eerder in het Eindhovens Dagblad hun zorgen kenbaar maakten onder de kop: “dit dorp zakt nog eens weg in de stront”iii, konden wel eens een vooruitziende blik hebben gehad.

Het Amerikaanse bedrijf Blue Sphere dat nu deze mega-gasvergister bij Sterksel neerzet, bezwoer de bewoners van Sterksel in juni 2019, nog voor de bouw van start ging, dat er geen vuiltje aan de lucht zou zijn: we gaan hier de beste technieken gebruiken en met gesloten systemen werken om emissies te voorkomen. In augustus van dit jaar, als de bouw bijna zijn hoogste punt heeft bereikt, wordt op de website gesteld dat “een biofilter ervoor gaat zorgen dat de geur reukloos wordt, waarbij restgeur wordt afgezogen en middels een luchtwasser wordt nagezuiverd tot geurvrije lucht.” iv

In een recent artikel in het Eindhovens Dagblad wordt de stellige toezegging dat er reukloos / geurvrij gewerkt gaat worden, nog eens herhaald als ambitie: “we gaan ons stinkende best doen om geurloos te produceren.” v Liebregts van Poort 43 stelt daar dat de combinatie van luchtwasser en biofilter die hiervoor gebruikt gaat worden zich in de loop der jaren bewezen heeft.

Het Brabants Burgerplatform onderbouwt haar eerder geuite twijfels aan dit sprookjesachtig perspectief in een opiniestuk in het Eindhovens Dagblad. vi Er wordt daarin verwezen naar de stevige vraagtekens die gezet worden bij luchtwassers op mestverwerkingsinstallaties in het rapport ‘Knelpunten in Mestverwaarding’ van het Kenniscentrum Mestverwaarding, geschreven in opdracht van het ministerie van LNV.vii Blue Sphere wordt gevraagd de eerdere beloften en mooie woorden waar te maken door zelf de emissie te minimaliseren in de revisievergunning die voorbereid wordt.

ED : Sterksel wil met open ramen kunnen slapen

Brief Stichting Groen Kempenland

Aan: Gemeenteraden en Colleges van de Kempengemeenten Reusel, Bladel, Oirschot, Eersel, Bergeijk,
Provinciale Staten Noord-Brabant en Gedeputeerde Staten Noord-Brabant

Betreft: grootschalige mestbewerking in de Kempen

Netersel, 30 oktober 2020

Geachte Raadsleden, Geachte Statenleden, Geachte Colleges,

Stichting Groen Kempenland maakt zich zorgen over de eventuele vestiging en/of uitbreiding van grootschalige mestverwerkingsinstallaties (MVI’s) in de Kempen.

MVI’s horen thuis op een bedrijventerrein:

De komende tijd wordt er op bestuurlijk niveau de keuze gemaakt op welke locaties grootschalige ververwerking mogelijk wordt gemaakt. Sommige partijen zetten zich in om ook locaties in het buitengebied mogelijk te maken terwijl in 2017 terecht besloten is dat deze industriële activiteit met een grote milieudruk thuis hoort op bedrijventerreinen. Uit onderzoek bleek destijds al dat de Brabantse bedrijventerreinen gunstig gelegen zijn ten opzichte van de veedichte gebieden. Wij vragen de Kempische bestuurders die deelnemen aan dit overleg om op te komen voor de leefbaarheid in het buitengebied en vestiging en uitbreiding van MVI’s alleen toe te staan op daarvoor geschikte bedrijventerreinen van categorie vier of hoger.

Geen MVI’s in de nabijheid van woningen, volg GGD advies:

In de NRD mestbewerkingslocaties wordt een grote fout gemaakt. Hierdoor zal de MER alleen toetsen op het aantal huizen nabij een mogelijke locatie voor een MVI. In de MER moet echter ook getoetst worden of er huizen op zeer korte afstand staan. Indien dat het geval is zou zo’n locatie zeker moeten afvallen. Bij een al gevestigde MVI zou uitbreiding uitgesloten moeten worden.

De GGD heeft onlangs een nieuw advies uitgebracht over de afstand tussen woningen en veehouderijen. De GGD richtlijn medische milieukunde (link 1) adviseert een minimale afstand tussen veehouderijen en woningen van 250 meter. Een MVI geeft echter veel meer overlast dan een enkele veehouderij. Toch is er in de NRD/MER voor gekozen om geen uitsluitend criterium toe te passen. Dit betekend dat locaties met huizen op zelfs kortere afstand dan 250 meter als geschikt beoordeeld kunnen worden. Een grote omissie die hersteld moet worden.

Grote milieudruk en onzekerheid, zelfs volgens rapport NCM:

Dat een MVI een veel grotere milieudruk, waaronder stank, op de omgeving geeft dan een enkele veehouderij blijkt zelfs uit het rapport dat is opgesteld door het Nederlands Centrum Mestverwaarding (link 2). Een lobby-organisatie voor mestbewerking. In dit rapport is te lezen dat de door MVI’s gebruikte luchtwassers berekend zijn voor veehouderijen maar dat mestverwerking echter anders is en het extrapoleren van cijfers pure luchtfietserij is. Ook is te lezen dat de berekening van geuruitstoot door MVI’s “natte vingerwerk” is zonder goede onderbouwing, waardoor er naderhand toch klachten komen. En uit het rapport van NCM blijkt dat “kennis ontbreekt om de zorgen over gevolgen (van mestbewerking) op het gebied van volksgezondheid weg te nemen”.

Het rapport van NCM, een organisatie die zich inzet voor méér mestverwerking, zou reden moeten zijn locaties met huizen op kortere afstand dan minimaal 250 meter uit te sluiten van vestiging en uitbreiding!

De politieke keuzen die gemaakt zijn in de NRD zorgen ervoor dat in de uitkomst van de MER omwonenden onvoldoende beschermd zijn.

Kies voor bewerking op locatie:

Een beter alternatief dan grootschalige mestbewerking is het bewerken van mest op locatie. Het meteen scheiden van urine en vaste mest zorgt voor minder emissies en stank. Kiezen voor grootschalige mestbewerking zorgt ervoor dat het scheiden op locatie niet, of met vertraging, van de grond zal komen in de Kempen.

Minder beesten:

De beste oplossing is het aantal dieren in balans brengen met de beschikbare grond. Hierdoor zal de volksgezondheid, veiligheid en leefbaarheid in de Kempen gigantisch verbeteren. Ook de natuur zal opgelucht ademhalen. Niet meer stront dan grond. Wij begrijpen dat de vermindering van de veestapel een oplossing is die tijd vergt. In de tussentijd is het direct bewerken op locatie de beste oplossing.

Oproep:

Wij roepen u op om de belangen van omwonenden maximaal te beschermen. En op te komen voor een minimale afstand tussen woningen en MVI’s. Ook roepen wij u op vast te houden aan het huidige locatiebeleid waarin MVI’s moeten vestigen op geschikte bedrijventerreinen.

Hoogachtend,

Stichting Groen Kempenland

1) https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2020-0092.pdf

2) https://www.mestverwaarding.nl/kenniscentrum/541/rapport-knelpunten-in-mestverwaarding


Brief aan Provinciale Staten van Stop de stank Deurne

Stopdestank Deurne

Aan: Provincie Noord-Brabant
T.a.v. Provinciale Staten & Gedeputeerde Staten
statengriffie@brabant.nl / mavdberg@brabant.nl
cc: Gemeenteraad en College van B&W Deurne

 

De berichten over de zoektocht van de provincie naar locaties voor grootschalige mestbewerking verontrusten ons zeer. Wij zijn bang dat ook de gemeente Deurne op het lijstje van potentiële locaties staat. De stankoverlast door de intensieve veehouderij is in Deurne gigantisch. Twee mestfabrieken aan de rand van de bebouwde kom van Deurne zorgen nu al voor grote overlast voor veel inwoners. Nog meer mestfabrieken is vanuit oogpunt van volksgezondheid en leefbaarheid onverantwoord. Mestfabrieken zijn niet welkom in Deurne.

Na het bestuderen van de NRD-mestbewerkingslocaties namen onze zorgen toe. Hier worden politieke keuzen gemaakt die ten koste gaan van de gezondheid en de leefbaarheid van omwonenden. De NRD garandeert niet dat locaties met huizen op korte afstand afvallen. Daardoor komen gezinnen in de knel. Hun belangen worden verwaarloosd.

Brabant kiest met mestfabrieken voor meer stank en meer nadelige effecten op volksgezondheid en milieu. Daarmee blijft de provincie in het vieze verleden hangen. Rottende drijfmest in plaats van het scheiden van de dikke en dunne fractie bij de bron. Scheiden bij de bron levert minder schadelijke emissies op. Kiezen voor mestfabrieken hindert deze ontwikkeling.

De Gemeente Deurne heeft op 30 oktober 2019 een zienswijze ingediend op de NRD. Deze zienswijze is nog steeds actueel. Enkele citaten hieruit:

– Zo lang er wordt uitgegaan dat alle mest op de bedrijfslocatie gescheiden, vergist en/of bewerkt wordt, zijn er juist géén, minder of een totaal ander type centrale bewerkingslocaties nodig. De bedrijfslocatie is immers per definitie een bestaande locatie.

– Het onderzoeken naar geschikte locaties voor centrale bewerking is in feite het handhaven of uitbreiden van de bestaande situatie. Dit met alle nadelige milieueffecten op de bodem, transportoverlast, emissies en fraudegevoeligheid. Hierbij denken we dat dit systeem onvoldoende prikkels bevat om nieuwe verdienmodellen te laten ontstaan die bijdragen aan de kringlooplandbouw

– De opzet van de NRD kan worden geïnterpreteerd dat de weg vrij wordt gemaakt voor nieuwe, juist ongewenste, centrale bewerkingsinstallaties.

Kortom: . Plannen voor de bouw van mestfabrieken in onze gemeente zullen op veel weerstand stuiten.

Met vriendelijke groet,

Vereniging Stop de Stank Deurne

Maria Berkers (voorzitter)

Vereniging Stopdestank Deurne, website www.stopdestank.nl e-mail: stopdestank@gmail.com

PDF : Mestfabrieken, brief aan PS en GS prov N-Brabant

Categorieën: MEST