Mestvergister bij afvalterrein Spinder in Tilburg.

Gepubliceerd door Brabants Burgerplatform op

Brief van Brabants Burgerplatform aan de leden van de Provinciale Staten en aan de leden van de gemeenteraad Tilburg 28/9/2021

Chronologisch overzicht

13-12-2021

Het is inmiddels weer enige tijd geleden dat ik hierover bericht heb. Vorige week kwamen uiteindelijk de antwoorden op PS vragen.

Een citaat:

Gelet hierop, stellen wij vast dat het bij de vergunning van 2018 behorende geuronderzoek geen worst-case benadering is, maar ook geen onderschatting van het geuraspect met een factor 3 met zich meebrengt.

Op basis van de na de vergunningverlening in 2018 beschikbaar gekomen kengetallen, volgt dat destijds mogelijk wel sprake geweest is van een onderschatting van de geurvracht vanwege het proces naar de luchtwasser. Deze valt echter nog altijd wel binnen de bandbreedte van de thans bekende kengetallen. In het kader van het verzoek om intrekking van de betreffende vergunning(en), nemen wij voor wat betreft het aspect geur in overweging, dat in de vergunning zowel de daadwerkelijke maximale geuremissie als het minimale rendement van de luchtwasser dwingend is voorgeschreven. Hierop zal door ons ook worden toegezien. Indien het bovenstaande daartoe aanleiding geeft, is het aan Attero/VTTI om haar proces/luchtwasser hierop aan te passen.

Dit klink al iets anders dan een eerder antwoord van G.S. over hetzelfde onderwerp:

Antwoord: Nee, de genoemde factor 3 is gebaseerd op onjuiste uitgangspunten. Natte onbewerkte mest heeft een grotere geuremissie dan vergiste mest, waar het hier om gaat. Hier betreft het een dikke fractie digestaat, die gedroogd wordt. Daarnaast is er sprake van een andere uitworptemperatuur van de luchtwasser en een andere positie van de vergister.

Het zal duidelijk zijn het bovenste antwoord is iets minders stellig als een eerder gegeven antwoord. Maar ze houden vast aan de verleende vergunning.

De vervolgvragen zijn in voorbereiding, maar ook hier geldt zorgvuldigheid gaat voor snelheid.

Het intrekkingsverzoek van gemeente Tilburg dateert van 31 augustus. Gezien de reactietermijn van maximaal een half jaar moet er uiterlijk 28 februari een reactie van provincie zijn!

We houden U op de hoogte.

Olaf Mouwen bestuurslid Brabants burgerplatform

5-10-05 beantwoording SP mestverwerker tilburg [50075]

Beantwoording schriftelijke vervolgvragen SP over vergunningen mestfabriek Tilburg 30/11/2021

24-11-2021

‘Een mestverwerker in dichtbevolkt gebied kan gewoon niet’


Orkun Akinci 24 november 2021
Wie wil een mestfabriek in zijn achtertuin? Niemand natuurlijk. Toch hebben we ze nodig om de uitwerpselen van onze veestapel te verwerken. Tilburg-Noord komt in opstand tegen een geplande fabriek net buiten de wijk.
Lees verder > Trouw

14-11-2021

Bericht van Olaf Mouwen, bestuurslid Brabants burgerplatform

Tilburg 14 november 2021

Het is weer enige tijd gelden dat U daar over bericht werd.Inmiddels zijn we zover dat BMF samen met natuurmonumenten, burgerplatform en de 2 wijkraden een intrekkingsverzoek hebben weggelegd bij provincie.

Een uitzonderlijke samenwerking dus.

Voor burgerplatform is vooral het aspect geur voor omwonenden van belang.

Hierbij hebben we kunnen aantonen dat de werkelijke geurbelasting bijna 3 maal hoger is dan destijds bij vergunningaanvraag is voorgespiegeld. En dat kan een reden tot intrekking zijn!

In zijn algemeenheid concentreert de aandacht van Brabants Burgerplatform zich op de geuroverlast op het platteland en in dorpen. Toch konden we dit niet zomaar voorbij laten gaan. Ook al omdat de provincie hier in een andere rol, namelijk als bevoegd gezag aan zet is.

De persverklaring van de BMF namens de gezamenlijke partijen legt ook nadruk op het aspect stikstof voor nabij gelegen natuurgebieden.

In perspublicaties werd zeker voldoende aandacht aan het aspect geur besteed, o.a. door een toelichting hierover!

Vooropgesteld dat vermindering van stikstofuitstoot als bijkomend effect ook vermindering van geuruitstoot inhoudt bij mestverwerking en intensieve veehouderij, gaat het burgerplatform in eerste instantie om de leefbaarheid voor omwonenden.

Dit moeten wij ons altijd goed voor ogen houden.

We zullen zien waar dit intrekkingsverzoek toe gaat leiden!

Olaf Mouwen bestuurslid Brabant Burgerplatform specialisatie mestverwerking

4-11-2021

Milieufederatie wil nieuwe mestfabriek in Tilburg tegenhouden

door Peter Pim Windhorst, 4 november

De Brabantse Milieufederatie (BMF) en Natuurmonumenten willen dat de provincie de vergunning intrekt voor een mestverwerkingsinstallatie op De Spinder in Tilburg. “Niemand wil een nieuwe mestfabriek in Tilburg-Noord”, zegt BMF-directeur Femke Dingemans. Eerder al stuurde de gemeente Tilburg zo’n verzoek naar Den Bosch. Uit antwoorden op vragen van de SP en de Partij voor de Dieren blijkt dat het provinciebestuur er niets voor voelt om de vergunning in te trekken.
Lees verder Omroep Brabant

3-11-2021

Natuur-, milieu én bewonersorganisaties: ‘Trek vergunning voor mestfabriek Tilburg-Noord in’

3 November 2021
Brabantse natuur-, milieu- en bewonersorganisaties roepen de provincie Noord-Brabant op om de vergunningen voor de bouw van een mestfabriek in Tilburg-Noord in te trekken. Er is grote weerstand bij de lokale politiek, omwonenden en natuurbeschermers tegen de komst van de mestfabriek.
De provincie Noord-Brabant heeft aan multinational VTTI vergunningen verleend om een nieuwe mestverwerkings- en vergistingsinstallatie te bouwen. De Brabantse Milieufederatie, Natuurmonumenten, Brabants Burgerplatform, Wijkraad Stokhasselt en Noordraad Heikant-Quirijnstok zijn bezorgd over de negatieve gevolgen van zo’n chemische installatie.
Lees verder > Brabantse Milieu Federatie

3-11-2021

Milieu- en burgerorganisaties trekken samen op tegen Tilburgse mestfabriek


TILBURG – Een breed front van natuur- en burgerorganisaties trekt ten strijde tegen de bouw van een mestfabriek in Tilburg-Noord. Ze roepen het provinciebestuur op de in 2018 verstrekte vergunning voor de vergistingsinstallatie op de Spinder in te trekken. 
Lees verder Brabants Dagblad

11-10-2021

Provincie houdt vast aan vergunning mestfabriek in Tilburg-Noord plannen voor grote mestverwerker op bedrijventerrein in Tilburg

Dat multinational VTTI eind dit jaar wil beginnen met de bouw van een mestvergister op De Spinder zorgt voor onrust. Tilburgers voelen zich overvallen en hebben niet de indruk dat ze betrokken zijn bij het plan. De principiële tegenstanders van mestverwerking zoeken in de papieren naar mogelijkhDe Provinciale Statenleden Koopman (SP) en Vlasveld (PvdD) betwijfelen zeer of de provincie, als bevoegd gezag, VTTI nog wel kan laten voortgaan met de vergunning van drie jaar geleden. Zo wees Koopman op berekeningen van het Burgerplatform Brabant. Die zouden aantonen dat er straks drie maal zoveel geur wordt uitgestoten als destijds in de aanvraag stond. GS bestrijden dat: ,,De genoemde factor 3 is gebaseerd op onjuiste uitgangspunten.”
Lees verder Brabants Dagblad

18-09-2021

Bericht van Olaf Mouwen,
bestuurslid Brabants burgerplatform

Roosendaal 18 september 2021.

Enige weken gelden werden we geconfronteerd met een reeds vergunde mestvergister op afvalterrein Spinder in Tilburg. Omwonenden waren geheel niet op de hoogte van dit initiatief, wat is overgenomen door VTTI. Het betreft een vergunning uit 2018 verleend door provincie.(bevoegd gezag) Deponie Zuid BV – Provincie Noord-Brabant

Inmiddels is er veel meer bekend over de cijfers, gebruikt bij de berekening van geur.

Dit blijkt ook uit recentere StaB-rapportages gemaakt in opdracht van Raad van State aangaande mestverwerkers in Oss, Roosendaal en Nistelrode.
Passen we de resultaten uit deze rapportages toe op deze te realiseren mestvergister dan resulteert dit in een ruim 3 maal hogere geuruitstoot dan waarmee in 2018 is gerekend. Inmiddels is hierover zowel in Tilburg als in de provinciale politiek de nodige beroering ontstaan.

De eerste reactie van provincie is dat het hier een onherroepelijke vergunning betreft. Er moeten weliswaar nog wat zaken aangepast worden, maar de oorspronkelijke vergunning zou overeind blijven. Nader onderzoek leert echter dat een en ander toch iets genuanceerder ligt. Er is namelijk een bepaling in de wet die zegt dat een vergunning kan worden ingetrokken indien deze is verleend ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave m.b.t. geur. Hierbij moet worden aangetoond dat de vergunning bij een juiste opgave niet zou zijn verleend. Ter onderbouwing hiervan dient er echter nader onderzoek plaats te vinden. Uiteraard heeft Brabants burgerplatform zowel de gemeente Tilburg als provincie hiervan op de hoogte gebracht. De gemeente Tilburg heeft inmiddels verzocht de vergunning in te trekken. Ook de huidige veranderde maatschappelijke inzichten over mestverwerking spelen hierbij een rol.

De provincie heeft de zaak in onderzoek.
Ook gezien de provinciale discussie over mestverwerking die momenteel volop gaande is, ligt het handelen van de provincie nu wel onder een vergrootglas. Als deskundige van Brabants burgerplatform volg ik deze zaak nauwlettend!

We houden U op de hoogte.

Olaf Mouwen, bestuurslid Brabants burgerplatform

bijlage : Notitie mestvergister Splinder Tilburg[49085]

3-9-2021

Tilburg vindt mestfabriek op de Spinder niet passenBron : Gemeente Tilburg
De gemeente vraagt de provincie om de huidige vergunning die het mogelijk maakt om op de Spinder een mestfabriek te bouwen, in te trekken. De provincie is verantwoordelijk voor het verlenen van deze vergunning.
Het Tilburgse college uit in een brief aan het bestuur van de provincie Noord-Brabant haar zorgen over de aangekondigde komst van een mestverwerker. Zij vindt dat een mestverwerkingsfabriek op dit moment niet past in Tilburg vanwege het maatschappelijk debat rondom stikstofuitstoot. Ook pleit de gemeente bij de provincie voor een nieuwe toets op de geplande activiteiten. Daarbij geeft het college aan graag te zien dat getoetst wordt of de vergunning voldoet aan de huidige regelgeving op het gebied van geur- en stikstofuitstoot.
Vergunning
Het provinciebestuur gaf in 2012 een vergunning af voor een dergelijke fabriek op de Spinder in Tilburg. In 2014 en 2018 is deze vergunning gewijzigd, onder andere om meer mest te kunnen verwerken, meer vervoersbewegingen toe te staan en om vestiging mogelijk te maken in de gewijzigde bestemming van het gebied. Tot op heden hebben er geen mestverwerkingsactiviteiten plaatsgevonden op de locatie.
Zorgen
Bewoners en de gemeente Loon op Zand hebben naar aanleiding van de aankondiging van de nieuwe fabriek hun zorgen geuit. De gemeente reageert nu met een oproep aan de provincie. Zo vraagt Tilburg de provincie om vergunde activiteiten nog eens kritisch te bekijken en op korte termijn te zorgen voor duidelijke informatie richting bewoners en andere belanghebbenden in Tilburg Noord. Tot slot onderstreept het stadsbestuur van Tilburg de relatie van het nog te nemen besluit over een Uitvoeringsagenda Mest waar in provinciaal verband aan gewerkt wordt, in combinatie met de opgave op het gebied van de energietransitie.

25-8-2021

Onrust door plannen voor grote mestverwerker op bedrijventerrein in Tilburg

Dat multinational VTTI eind dit jaar wil beginnen met de bouw van een mestvergister op De Spinder zorgt voor onrust. Tilburgers voelen zich overvallen en hebben niet de indruk dat ze betrokken zijn bij het plan. De principiële tegenstanders van mestverwerking zoeken in de papieren naar mogelijkheden om de vergunning aan te vechten.
Lees verder Omroep Brabant

Categorieën: MEST