OVER ONS

WIE

Het Brabants Burger Platform is een netwerk van veelal Brabantse stichtingen, verenigingen, niet formeel georganiseerde ad hoc-belangengroepen en individuen.

Het bestuur van het Brabants Burger Platform bestaat uit voortrekkers vanuit het netwerk.

De voorzitter van het bestuur is Geert Verstegen
U kunt ons bereiken via brabantsburgerplatform@gmail.com

WAAROM

Het netwerk is ontstaan als beweging om

 • de druk en de overlast van de intensieve landbouw tegen te gaan;
 • de negatieve gevolgen voor het welzijn van omwonenden, de volksgezondheid, het landschap, de biodiversiteit, het klimaat, lucht, bodem en water terug te dringen, waar mogelijk te repareren en verslechtering naar de toekomst toe te voorkomen.

WAT

Onze externe doelstellingen zijn:

 • het terugdringen van de gezondheidsrisico’s en de overlast van de intensieve landbouw;
 • het stimuleren van transitie naar minder belastende vormen van grondgebonden landbouw;
 • het bevorderen van de kwaliteit van de leefomgeving, lucht, bodem, water en voedsel;
 • het bevorderen van leefbaarheid, volksgezondheid en duurzaamheid, volgens Brundtland;
 • dus people, planet, profit – maar wel in díe volgorde
 • we pleiten voor een aanpak aan de bron, in plaats van symptoombestrijding;
 • dus minder beesten, minder mestfabrieken, minder bestrijdingsmiddelen en minder monocultuur;
 • we willen naar een landbouw waarbij kwaliteit in plaats van kwantiteit sturend is.

Binnen het eigen netwerk richt het BBP zich met name op:

 • het faciliteren van de samenwerking;
 • kennisdeling en uitwisseling van relevante informatie;
 • de advisering van leden van het netwerk;
 • het organiseren van netwerkbijeenkomsten;
 • het initiëren van projecten;
 • het desgevraagd ondersteunen van activiteiten

HOE

Wij willen onze doelstellingen bereiken door   

 • aandacht te vragen van de media en in de media voor onze standpunten en argumenten;
 • het initiëren van en deelnemen aan overleg op lokaal, regionaal, provinciaal, nationaal en Europees niveau, met als doel het landbouwbeleid te beïnvloeden en op te komen voor de belangen van burgers die nadelen ondervinden van de té intensieve landbouw;
 • het onderhouden van contacten met lokale, regionale, provinciale en (inter)nationale groeperingen en organisaties met verwante doelstellingen;
 • het – waar dienstig – ontplooien dan wel ondersteunen van buitenparlementaire activiteiten.

WAARVAN

Het Brabants Burger Platform is een organisatie van vrijwilligers. De kosten van activiteiten worden betaald uit donaties vanuit de achterban en uit incidentele subsidies voor specifieke projecten.

De Stichting Brabants Burgerplatform is een door de belastingdienst erkende ANBI.

Omdat we een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling zijn, mag u schenkingen aan het Brabants Burgerplatform als gift aftrekken van de inkomstenbelasting.

Uw donatie kunt u overmaken op NL 87 TRIO 0379 3301 64  t.n.v. Stichting Brabants Burgerplatform.

Als onderdeel van de voorwaarden voor ANBI-erkenning door de belastingdienst vindt u hier:

Activiteitenverslag BBP223

Beleidsplan BBP 2024

Beloningsbeleid BBP 2024

Financiële verantwoording 2023

kenmerk Belastingdienst: RSIN 858977503