Het netwerk is ontstaan als beweging om

 • de druk en de overlast van de intensieve landbouw en met name de intensieve veehouderij en de daaraan verbonden mestproblematiek tegen te gaan;
 • de daaraan gerelateerde gezondheidsrisico’s, en
 • de negatieve gevolgen voor klimaat, landschap, lucht, bodem en water terug te dringen, waar mogelijk te repareren en naar de toekomst toe te voorkomen.

Het Brabants Burgerplatform overkoepelt een netwerk van veelal Brabantse stichtingen, verenigingen, niet formeel georganiseerde ad hoc-belangengroepen en individuen.

Het bestuur van het Brabants Burgerplatform bestaat uit 10 leden waaronder:

Geert Verstegen, voorzitter

U kunt ons bereiken via brabantsburgerplatform@gmail.com

Onze externe doelstellingen zijn:

 • terugdringen van de intensieve landbouw en met name de intensieve veehouderij;
 • het stimuleren van transitie naar, liefst lokaal grondgebonden, circulaire landbouw;
 • het bevorderen van de kwaliteit van de leefomgeving door te streven naar een optimale kwaliteit van lucht, water, bodem en voedsel;
 • het bevorderen van leefbaarheid, volksgezondheid en duurzaamheid, volgens de Brundtland definitie.

De Stichting richt zich intern met name op:

 • het faciliteren van de samenwerking en uitwisseling binnen het netwerk;
 • kennisdeling, de uitwisseling van relevante informatie;
 • coaching en inhoudelijke ondersteuning van leden van het netwerk bij participatie.

Extern
We willen de risico’s en de overlast van de té geïntensiveerde landbouw terugdringen

 • Niet instrumenteel, maar fundamenteel
 • We pleiten voor een aanpak bij de bron, in plaats van symptoombestrijding
 • Dus minder beesten, minder mestfabrieken, minder bestrijdingsmiddelen en minder monocultuur
 • Stimulering van biologische landbouw, natuurinclusieve landbouw en circulaire landbouw waarbij kwaliteit in plaats van kwantiteit sturend is

Intern
We bevorderen de samenwerking en uitwisseling binnen het netwerk door

 • het organiseren van netwerkbijeenkomsten
 • het initiëren van projecten
 • het ondersteunen van werkgroepen, zoals het artsennetwerk
 • het inrichten van een kennisbank
 • het verzorgen van een nieuwsbrief

Wij willen onze doelstellingen bereiken door   

 • aandacht te vragen van de media en in de media voor onze standpunten en argumenten;
 • het initiëren van en deelnemen aan overleg op lokaal, regionaal, provinciaal, nationaal en Europees niveau, met als doel het landbouwbeleid te beïnvloeden en op te komen voor de belangen van burgers die nadelen ondervinden van de te intensieve landbouw;
 • het onderhouden van contacten met lokale, regionale, provinciale en (inter)nationale groeperingen en organisaties met verwante doelstellingen;
 • het – waar dienstig – ontplooien dan wel ondersteunen van buitenparlementaire activiteiten.

Het Brabants Burgerplatform is een organisatie van vrijwilligers. De kosten van activiteiten worden betaald uit donaties vanuit de achterban en uit incidentele subsidies voor specifieke projecten.

De Stichting Brabants Burgerplatform is een door de belastingdienst erkende ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Daardoor mag u donaties aan het Brabants Burgerplatform als gift aftrekken van de inkomstenbelasting.
Uw donatie kunt u overmaken op NL 87 TRIO 0379 3301 64  t.n.v. Stichting Brabants Burgerplatform.


Als onderdeel van de voorwaarden voor ANBI-erkenning door de belastingdienst vindt u hier: