Emissiearme stalsystemen in de praktijk: gebakken lucht

Gepubliceerd door Brabants Burgerplatform op

Medewerkers van de WUR onderzochten de effectiviteit van de innovatieve stalsystemen die jaren als basis werden gehanteerd van vergunningsverlening voor uitbreiding van zo’n 800 veehouderijen.
Nu is ook wetenschappelijk vastgesteld dat deze stalsystemen niet effectief zijn.

“De studie concludeert dat de huidige reguleringssystematiek voor stakeholders niet effectief functioneert, en geeft aanbevelingen op het gebied van verbeteren van het kennisniveau van stakeholders, aanscherping van de huidige beoordelingssystematiek, en de ontwikkeling van een meer motiverende regulering gebaseerd op doelvoorschriften.

De vorige minister van landbouw,
Carola Schouten
ontkende dit probleem heel stellig

Brabants Burgerplatform

Dankzij vasthoudendheid van private personen zoals Johan Vollenbroek is de overheid teruggekomen op een onterechte goedkeuring van deze stalsystemen. De WUR heeft dit nu ook wetenschappelijk vastgesteld.

De gevolgen voor boeren die onterecht hebben geïnvesteerd in deze systemen zijn rampzalig. En ook de burger zal de portemonaie moeten trekken om deze “vergissing” te “compenseren” (boeren uit te kopen)

Een auto mag de weg pas op na een gedegen type goedkeuring en een jaarlijkse APK keuring. Was deze gebruikelijke praktijk toegepast op stalsystemen dan was dit debacle voorkomen.

Brabants Burgerplatform

Lees :
Kamerbrief bij rapport over verbetering van
effectiviteit emissiearme stalsystemen in de praktijk >

rapport over verbetering van effectiviteit
emissiearme stalsystemen in de praktijk
Hieruit de conclusies

In de interviews zijn diverse oorzaken genoemd die kunnen verklaren waarom emissiearme stalsystemen – in ieder geval in sommige gevallen – niet doen wat ze zouden moeten doen. In de discussie komen we op basis hiervan tot de constatering dat de huidige Rav-systematiek gestoeld is op een aantal impliciete
aannames die in de praktijk vaak anders uitpakken (paragraaf 6.1):

  1. De aanname dat de toelatingsprocedure en het meetprotocol leiden tot een representatieve emissiefactor. Daarbij wordt te weinig rekening gehouden met de grote onzekerheidsmarge die hierbij komt kijken, en is meer kennis nodig van de effecten van omgevingsfactoren op het reductiemechanisme van toegepaste technieken.
  2. De aanname dat bij ontwikkeling van systemen niet alleen ammoniakreductie wordt nagestreefd, maar ook rekening gehouden wordt met gebruikseigenschappen. In werkelijkheid zijn de succes- en faalfactoren voor een goede totaalwerking van systemen lang niet altijd goed beschreven.
  3. De aanname dat meetresultaten zorgen voor een representatieve emissiefactor. Het meetprotocol is echter niet strak omlijnd en biedt ruimte voor beïnvloeding.
  4. De aanname dat emissiefactoren die eenmaal vastgesteld zijn voor onbepaalde tijd kunnen blijven bestaan, terwijl veranderingen in de productieomstandigheden van grote invloed kunnen zijn op de ammoniakemissie en op de werking van systemen.
  5. De aanname dat veehouders de systeemvoorschriften opvolgen. In werkelijkheid blijken veel veehouders de voorschriften niet te kennen en vooral intuïtief te werken met de systemen in hun stal.
  6. De aanname dat waar het toch dreigt mis te gaan dit gecorrigeerd wordt door controles van omgevingsdiensten. In werkelijkheid wordt er niet vaak (genoeg) gecontroleerd en laat ook de kwaliteit van controles te wensen over.

Uit de media


Vernietigend rapport over emissiearme stalvloeren: problemen met de innovatie blijken nog hardnekkiger dan gedacht

Auteur: Jan Salden, 17-10-2022

Het gaat fundamenteel mis, maar een oplossing is ver weg. Dat is in het kort de vernietigende conclusie van een nieuw rapport over emissiearme stalvloeren, die een uitweg uit de stikstofcrisis moeten zijn. Het is weer een tegenvaller voor veehouders.

Boeren hopen met innovaties, zoals stalvloeren die voor minder uitstoot van ammoniak zouden zorgen, door te kunnen boeren. Maar uit het rapport van de Wageningen Universiteit blijkt dat er in de praktijk van alles misgaat bij de toelating van emissiearme staltechnieken.

Lees verder > Een vandaag


WUR: meer emissiewinst met meten en sensoren dan met RAV-systematiek

PIETER STOKKERMANS 19-10-2022

Met regulering op basis van doelvoorschriften, emissiemetingen en bedrijfssensoren is volgens de onderzoekers waarschijnlijk de grootste winst te behalen. Hiermee wordt veel breder aan ammoniakreductie gewerkt en wordt de verantwoordelijkheid voor ammoniakemissie bij de veehouder gelegd. Dit stimuleert ondernemerschap en innovatie, bijvoorbeeld rond voer- en managementmaatregelen.

Lees verder > Nieuwe Oogst

Vergunningen omstreden emissiearme stallen nog op grote schaal uitgegeven door provincies ondanks uitspraak rechter

Provincies hebben nog volop toestemming gegeven voor de bouw van ‘duurzame’ stallen, ondanks de twijfel over de werkzaamheid ervan. Nadat de eerste rechtbank de vergunning voor zo’n stal onderuit haalde, kenden provincies nog bijna 190 vergunningen toe. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag en Follow the Money.

Te veel onzekerheid

Friesland spant de kroon: de provincie gaf het afgelopen anderhalf jaar volgens eigen schattingen nog zo’n 95 keer groen licht voor de twee meest voorkomende emissiearme stalvloeren. En dat terwijl juist die provincie in maart 2021 als eerste werd teruggefloten door de rechtbank.

Die oordeelde in een zaak van een melkveehouder dat er te veel onzekerheid was over de effectiviteit van zijn duurzame stalvloer, en daarmee over de hoeveelheid stikstof die in de natuur belandt. De provincie had de vergunning dus niet af mogen geven.

Lees verder Een vandaag

Categorieën: POLITIEKSTANKSTIKSTOF