uit het Voorwoord

Dit Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021 is tot stand gekomen door samenwerking van de meeste partijen die betrokken zijn bij toezicht op en handhaving van wet- en regelgeving die bedoeld is om het milieu te beschermen. Wereldwijd wordt steeds meer bekend over de ernstige gevolgen van milieuschade voor de leefomgeving en de gezondheid van de mens. In de maatschappij groeit het onbehagen.
De Strategische Milieukamer (SMK) is opdrachtgever van het dreigingsbeeld. Zij bestaat uit de inspecteursgeneraal van de Inspectie Leefomgeving & Transport, de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de portefeuillehouder milieucriminaliteit van de Nationale Politie, de directeur van de omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voor de omgevingsdiensten en ondergetekende, hoofdofficier van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie, als voorzitter. De SMK stuurt op hoofdlijnen de strafrechtelijke aanpak van milieucriminaliteit aan.
In dit rapport zijn negen vormen van milieucriminaliteit geselecteerd die nader zijn uitgediept, variërend van dreigingen voor bodem en waterkwaliteit en biodiversiteit tot dreigingen gerelateerd aan de circulaire economie.
Milieucriminaliteit heeft verstrekkende gevolgen voor de wereld waarin we wonen en waar we deel van uitmaken.
Milieucriminaliteit is veelal ‘hidden impact crime’: de effecten ervan zijn niet altijd (direct) zichtbaar, maar hebben zeer grote en ondermijnende gevolgen voor de leefomgeving, economie en maatschappij. De gezondheid van mens en dier en het milieu worden aangetast door bijvoorbeeld vervuilde grond of water, door illegale lozingen van afval of gevaarlijke stoffen, mestfraude, illegale gewasbeschermingsmiddelen en het verwerken van (chemisch) afval in diervoeder of scheepsbrandstoffen. Het niet naleven van de regels levert overtreders daarnaast oneerlijke concurrentievoordelen op en tast het economische bestel aan

uit de Conclusie

Om de leefomgeving, de fysieke veiligheid en de volksgezondheid te beschermen zijn de afgelopen decennia een groot aantal wetten en regelingen in het leven geroepen. Wie zich aan de wet houdt is aanmerkelijk duurder uit dan degene die dat niet doet. Laatstgenoemde heeft daardoor een concurrentievoordeel. Het controleren of al deze wetten en regels door alle betrokken partijen worden nageleefd is maar beperkt mogelijk, wat in combinatie met de lage straffen een belangrijke factor is in het ontstaan van gelegenheden voor milieucriminaliteit.
Als de situatie met betrekking tot wet- en regelgeving enerzijds en toezicht en handhaving anderzijds niet veranderd dan moet verwacht worden dat milieucriminaliteit zich ook de komende jaren voor blijft doen, alsmede de nadelige gevolgen voor de samenleving die daarmee gepaard gaan

Lees het rapport > Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit

Categorieën: VTH